Privacy Statement

Privacy Statement.

Roosbrouwer.nl gevestigd aan de Prinsenlaan 540, 3066 KE, Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens;

www.roosbrouwer.nl, Prinsenlaan 540, 3066 KE, Rotterdam, +31104581595

Tom van Luijk is de Functionaris Gegevensbescherming van roosbrouwer.nl. Hij is te bereiken via rooslhbrouwer@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken;

Roosbrouwer.nl verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze website geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken;

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via rooslhbrouwer@gmail.com.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken;

- het afhandelen van uw betaling

- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming;

Roosbrouwer.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeels een medewerker van roosbrouwer.nl) tussen zit. roosbrouwer.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen; Microsoft Windows10, Microsoft Word en Microsoft Excel.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren;

Roosbrouwer.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens;

Categorie

Persoonsgegevens> zolang zakelijke relatie bestaat

Adresgegevens> zolang zakelijke relatie bestaat

Enzovoort> zolang zakelijke relatie bestaat

Delen van persoonsgegevens met derden;

Roosbrouwer.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:

Roosbrouwer.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevsn door roosbrouwer.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rooslhbrouwer@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitbewijs met uw verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

Roosbrouwer.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;

Roosbrouwer.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed berveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via rooslhbrouwer@gmail.com